Oplossingen voor de biomethanisatie van uw afval

SEDE BENELUX biedt oplossingen op maat aan voor de afvoer en de biomethanisatie van bedrijfsafval uit de landbouwsector, de productie of de voedingsindustrie.
Informez-vous sur la biométhanisation des déchets : un procédé écologique et économique

Geconfronteerd met nieuwe reglementeringen en ecologische problemen, is het afvalbeheer een uitdaging van formaat geworden voor vele bedrijven.

Daarop inspelend, biedt SEDE BENELUX u de kans dit probleem in kapitaal om te zetten, door het afval van uw activiteit te valoriseren, met name dankzij biomethanisatie.

Biomethanisatie van afval: een ecologisch en economisch proces

Biomethanisatie is een biologisch afbraakproces van organisch materiaal door bacteriën, in totale afwezigheid van lucht en zuurstof (anaerobe afbraak).

Het organisch afval wordt in een vergistingstank geplaatst in een temperatuur en vochtigheid die gunstig zijn voor de afbraak. Dankzij een optimalisering van de temperatuur en vochtigheidsgraad valt het organisch materiaal uiteen in biogassen (methaan), water en CO2.

Het resultaat van deze afbraak is de productie van:

 • Een biogas dat voornamelijk bestaat uit methaan dat valoriseerbaar is onder de vorm van energie

 • Een evenwichtig bijproduct, digestaat genoemd, dat valoriseerbaar is op landbouwkundig niveau als meststof of bodemverbeteraar

Talrijke afvalstoffen kunnen omgezet worden in methaan

 • Vetrijk slib afkomstig van de voedingsindustrie

 • Slib afkomstig uit de verwerking van stedelijk en industrieel afvalwater

 • Vast vetrijk afval

 • Bijproducten uit de voedingsindustrie

 • Afval afkomstig uit landbouwactiviteiten

Voordelen van biomethanisatie

 • De productie van hernieuwbare energie dankzij de productie van biogas (voornamelijk methaan)

 • De productie van een stabiel restproduct dat gevaloriseerd kan worden onder de vorm van meststoffen of bodemverbeteraars (digestaten)

 • Een verminderde geurhinder

 • Een verminderde belasting van de bodem

 • Een zeer gunstige CO2-balans

Prototyping van methanisatie en haalbaarheidsstudie

SEDE BENELUX biedt oplossingen aan voor biomethanisatie van vaste en vloeibare producten, in bulk, met een methanogene capaciteit (CH4 en CO2) tussen 70 en 400 Nm3/T. SEDE BENELUX biedt ook oplossingen aan voor de landbouwkundige recyclage van digestaten.

Dankzij onze geavanceerde apparatuur kunnen we verschillende oplossingen voorstellen voor de prototyping van de methanisatie langs vloeibare weg. De uitvoering van testen op enkelvoudige of gemengde afvalstoffen laat ons vervolgens toe om de technische en economische haalbaarheid van het proces te valideren.

Deze installaties hebben verschillende doeleinden:

 • De fysisch-chemische karakteristieken van het afval bepalen

 • Het methanogeen potentieel van het bewuste afval testen

 • De kwaliteit van het geproduceerde biogas bepalen (CH4 et H2S)

 • De agronomische waarde van het digestaat bestuderen

Een ruime ervaring in de biomethanisatie van afval tot uw dienst

Biomethanisatie is een verwerkingsproces voor bepaalde afvalstoffen dat energie opwekt. Onze ploegen beschikken over een ruime ervaring in biomethanisatie maar ook wat de landbouwkundige valorisatie van digestaten betreft.

Kiezen voor SEDE BENELUX voor de verwerking en valorisatie van uw afval, is kiezen voor de zekerheid van een afvalbeheer dat beantwoordt aan uw verwachtingen, met meerdere ploegen op het terrein en een uitgebreid netwerk om vervolgens de bijproducten af te voeren en te valoriseren.

Veelzijdig aanbod
Slib van zuiveringsstations ontwateren zorgt voor een vermindering in het volume, en een eenvoudigere afvoer en valorisatie