Een engagement aangaande de principes van de circulaire economie

De mens moet zijn relatie met grondstoffen grondig herzien en een nieuw economisch en sociaal ontwikkelingsmodel uitvinden, dat efficiënter, evenwichtiger en duurzamer is.
recyclage et économie circulaire

Veolia, al 160 jaar een professioneel expert op het vlak van water, energie en afval, stelt zijn innovatiecapaciteit ter beschikking van het streven naar menselijke vooruitgang, naar betere prestaties van bedrijven en regio’s en naar het welzijn van de mens. 

SEDESEDE BENELUX doet hetzelfde voor zijn sector: beheer en valorisatie van industrieel afval en van overheden

Om van een logica van het verbruik van grondstoffen over te gaan naar een logica van gebruik en valorisatie in een circulair geworden economie, onwerpen en ontplooien we oplossingen om de toegang tot, het behoud van en de hernieuwing van de grondstoffen te ontwikkelen.

Op die manier draagt SEDE BENELUX binnen de Groupe Veolia bij tot het herbronnen van de wereld

Een circulaire economische beweging, gebaseerd op de valorisatie van afvalstoffen

De klassieke economie functioneert lineair: ontginnen, produceren, weggooien (men spreekt soms over “van de wieg tot het graf”). 
In de opwaartse spiraal van de circulaire economie, worden de goederen die we verbruiken, ontworpen om het cyclisch functioneren van de natuurlijke ecosystemen te reproduceren. 

Eens verbruikt, mondt elk goed uit in bijproducten die hergebruikt kunnen worden in andere productieprocessen, en dit zet een opwaartse en milieuvriendelijke spriaal in gang.

Een korte keten en een veelzijdige benadering

Voor de landbouwkundige revalorisatie bijvoorbeeld, vindt deze revalorisatie in het beste geval plaats vlakbij het productie- of verwerkingscentrum, in het slechtste geval is er een bijkomend transport nodig.

In het beste geval wordt de hoeveelheid afval beperkt op de productieplaats en wordt de ecologische voetafdruk van de verwerking van het afval dus ook beperkt.

Over ons
SEDE BENELUX draagt wereldwijd bij tot de resultaten van de agronomische pijler van de Groupe VEOLIA. Ontdek hoe

De beste oplossing voor de revalorisatie van afval

Met SEDE BENELUX geniet u van verwerkingskanalen die de valorisatie maximaliseren. 

Of het nu gaat om landbouwkundige valorisatie door verspreiding of biomethanisatie of via een ander aangeboden kanaal, het uitgangspunt zal steeds leiden tot de beste valorisatie van het verwerkte afval.

Een beperkte ecologische voetafdruk in een duurzame context

De oplossingen die door SEDE BENELUX worden aangeboden, proberen om de ecologische voetafdruk (CO2-uitstoot) zoveel mogelijk te beperken en situeren zich in een duurzamere context. 

Dit stimuleert de inspiratie van onze teams, bijvoorbeeld door slib voorafgaandelijk te behandelen (ontwateren) om zo het volume ervan te beperken, door het transport te optimaliseren, door de afstand tussen de productiesite en de verwerkingssite of de plaats van valorisatie te beperken, enz. 

SESEDE BENELUX laat zich inspireren door economische modellen uit de circulaire economie, gecombineerd met korte ketens en een constante monitoring van de impact op het milieu.

Een alom aanwezige ethiek

SEDE BENELUX maakt er een erezaak van om alle wettelijke voorschriften te respecteren die van toepassing zijn op zijn markten en op de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de valorisatie van afval.

SEDE BENELUX heeft intern alle expertise verzameld om oplossingen in werking te stellen die conform zijn aan de van toepassing zijnde reglementeringen. Meer in het algemeen, wil SEDE BENELUX in zijn dagelijkse activiteiten de mens in zijn geheel respecteren.

Het grootste respect voor het personeel

De medewerkers van SEDE BENELUX hebben een grote zin voor verantwoordelijkheid. Ze dragen bij tot een kwalitatieve werkomgeving, in teams die ethiek hoog in het vaandel dragen. Op deze manier incarneert SEDE BENELUX een personeelsbeheer dat aan de teams een belangrijke werkautonomie verleent.

96 miljoen inwoners

voorzien van drinkbaar water en 62 miljoen van sanering

55 miljoen 

geproduceerde megawatturen

47 miljoen ton

gevaloriseerde afvalstoffen

25,12 miljard Euro

zakencijfer in 2017