Juridische kennisgeving

Door de site (de "Site") te gebruiken, accepteert de gebruiker (de “Gebruiker ") de gebruiksvoorwaarden. 

 

De Site - Veolia Environnement NV

De Site geeft informatie over de Vennootschap Veolia Environnement NV (informatie hieronder) en over haar dochterondernemingen.

 • BCE/TVA BE0449.638.253 
   
 • Kantoren SEDE
  • Rue Camille Hubert, 3 bâtiment MIRA - B-5032 Les Isnes (Gembloux)
  • Dijkstraat, 28 - B-9140 TEMSE
 • HAINAUT COMPOST site
  • Z.I. de Ghlin, Rue de l'Orbette - B 7011 GHLIN BAUDOUR
 • Vestiging SAMBRE COMPOST
  • Z.I. Bonne Espérance, Rue de Tergnée - B 6240 FARCIENNE


De Site wordt gepubliceerd door VEOLIA ENVIRONNEMENT NV, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 2.836.332.695 euro, ingeschreven bij de RCS (HR) van Parijs onder het nummer 403 210 032, met maatschappelijke zetel in 21, rue la Boétie - 75008 Parijs, Frankrijk en met als telefoonnummer +33 (0)1 85 57 70 00.

De verantwoordelijke uitgever is de heer Laurent OBADIA.
E-mail: [email protected]

De Site wordt gehost door : 
Amazon Web Services Ireland
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4

 

Beschermde rechten en toelatingen verleend aan de Gebruiker 

De verschillende onderdelen waaruit deze Site bestaat, ontwikkeld door Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen of namens hen (hierna "de Inhoud" genoemd), worden met name beschermd door de van toepassing zijnde wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en meer in het bijzonder op het gebied van auteursrecht en merkenrecht.

De inhoud omvat meer bepaald de opbouw, het grafisch charter (inclusief de kleuren, de typografische regels en de grafische organisatie van de schermen), evenals alle informatie en elementen, die beschikbaar of toegankelijk zijn op en / of via de Site, zoals met name teksten, artikels, foto's, illustraties, afbeeldingen, merken en logo's (zoals die van Veolia Environnement NV, Veolia Water, Veolia Energy en Veolia Environmental Services), gegevens, databases en alle geluidsfragmenten (zoals spraak, muziek of geluidseffecten) en stilstaande of bewegende beelden (zoals grafische animaties of audiovisuele fragmenten), specifieke softwareontwikkelingen, downloadbare programma's.

De Inhoud is de exclusieve eigendom van Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen, haar technische dienstverleners of enige andere derde partij die Veolia Environnement NV of haar dochterondernemingen heeft gemachtigd hem te gebruiken.

Veolia Environnement NV is eigenaar van de VEOLIA-merken, bijbehorende teksten en grafische voorstellingen, evenals alle domeinnamen die het merk VEOLIA bevatten. 

De gebruiker heeft toegang tot de Site en de Inhoud ervan en kan de hem ter beschikking gestelde documenten eventueel downloaden.

Het is de gebruiker verboden om:

 • op welke manier dan ook de gehele of gedeeltijke Site en Inhoud met welk middel en op welk medium dan ook te kopiëren, te reproduceren, te imiteren, te verspreiden, te distribueren, te publiceren, te deponeren of te registreren;
 • op welke manier dan ook de gehele of gedeeltelijk Site en Inhoud met welk middel en op welk medium dan ook aan te passen, te vertalen, te wijzigen;
 • samengestelde of afgeleide werken te maken met de gehele of gedeeltelijke Site en Inhoud;
 • de Site geheel of gedeeltelijk te decompileren, te reverse-engineeren of te demonteren.

Iedereen die zicht niet houdt aan de van toepasssing zijnde wettelijke bepalingen, kan zich schuldig maken aan namaak en stelt zich bloot aan alle sancties waarin de wet voorziet, niettegenstaande enige andere juridische actie door Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen.

 

Aansprakelijkheid

Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit, met betrekking tot directe of indirecte, bijkomstige of incidentele schade, verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of gekoppeld aan het gebruik of de werking van de Site en de Inhoud.

Veolia Environnement NV zal zijn best doen om bezoekers te allen tijde toegang tot haar Site te verschaffen. Veolia Environnement NV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als de Site om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

Er worden regelmatig wijzigingen en updates aangebracht in de Inhoud. In dit verband behouden Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen, rectificaties of aanpassingen aan te brengen.

De hyperlinks op de Site zorgen ervoor dat u de website van Veolia Environnement NV verlaat. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en impliceren geen goedkeuring of keurmerk door Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen van de websites van derden waarnaar zij verwijzen. Deze websites van derden vallen niet onder de controle van Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen en deze laatsten zijn op geen enkele manier aansprakelijk, meer bepaald voor de toegangsvoorwaarden, de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten, de producten of diensten die zij aanbieden, of wijzigingen of updates die daarop zijn aangebracht, of gegevens die zijn opgeslagen en / of gebruikt op de servers van deze sites van derden.

De vermelding van links of merken, namen, diensten, domeinnamen en namen van andere bedrijven dan Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen impliceert op geen enkele wijze het bestaan van enige associatie tussen Veolia Environnement NV en haar dochterondernemingen en deze bedrijven, producten of diensten, betrokken merken, namen of bedrijfsnamen in kwestie.

 

Bescherming van de privacy - Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens 

Veolia Environnement verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, post- en e-mailadressen, telefoon) die internetgebruikers vrijwillig aan hen doorgeven door het contactformulier in te vullen of zich te abonneren op nieuwsbrieven en andere berichtgeving van de Veolia-groep, met uitsluiting van alle commerciële verzoeken.

Deze gegevens zijn bestemd voor Veolia Environnement en / of haar dochterondernemingen. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van haar communicatieafdeling, die ervoor zorgt dat voorzorgsmaatregelen worden genomen om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen en om te voorkomen dat ze worden beschadigd, gewijzigd, vernietigd of meegedeeld aan niet-gemachtigde derden.

Ze worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft, behalve de navigatiegegevens die maximaal gedurende 13 maanden worden bewaard.

De gegevens worden niet meegedeeld aan derden met uitsluiting van eventuele onderaannemers die dan verplicht zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en er alleen in opdracht van Veolia Environnement toegang tot kunnen krijgen of ze kunnen gebruiken.

In dit verband informeert VE NV u dat de aldus verzamelde persoonsgegevens worden gehost bij een externe onderaannemer en worden bewaard op het grondgebied van de Europese Unie.

Bovendien informeert Veolia Environnement u dat u toegangs- en wijzigingsrecht hebt, en het recht om te worden vergeten waarbij u vooraf richtlijnen kunt formuleren over wat er met uw gegevens moet gebeuren in geval van overlijden. U beschikt tevens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dat u op elk moment kunt uitoefenen door een brief te sturen naar:

SEDE BENELUX
Dijkstraat 28
B-9140 TEMSE

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden en de Site zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden en de Site valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van Namen.