Valorisatie-oplossingen geval per geval bestudeerd

Elke industrie, elke overheid of elke afvalproducent is uniek. Het studiebureau van SEDE BENELUX speelt dus een belangrijke rol in de uitwerking van aangepaste oplossingen voor de afvoer en de valorisatie van uw afvalstoffen.
Notre bureau d’études analyse chaque situation au cas par cas pour trouver la meilleure valorisation possible de vos déchets

De noden variëren van klant tot klant en in functie van de geografische ligging van de productiesites zijn ook verschillende reglementeringen van kracht.

SEDE BENELUX analyseert zo de noden van elke klant (en de variabiliteit) van de geproduceerde afvalstoffen of slib.  Deze analyse leidt tot de uitwerking van een oplossing die een antwoord kan bieden op de noden van de productiesite, conform de wetgeving en dit over de hele lijn.

Een lange ervaring op het vlak van verwerkingsoplossingen voor industrieel en stedelijk afval

Bij elke klant neemt SEDE BENELUX stalen van de afvalstromen om na laboratoriumanalyses oplossingen te kunnen voorstellen naar gelang uw wensen: puur rendement, vertrouwelijkheid, ecologische en milieuaspecten of nog andere zaken.

Dankzij zijn breed palet aan verwerkingsoplossingen, kan SEDE BENELUX u een specifieke oplossing voorstellen die beantwoordt aan uw noden, en tegelijkertijd de kosten optimaliseert en mikt op een maximale valorisatie van de bijproducten.

Onze valorisatiekanalen voor vloeibare, vaste en halfvaste afvalstoffen

SEDE BENELUX is georganiseerd om alternatieve kanalen te activeren die nuttig kunnen zijn voor landbouwkundige recyclage (compostering, biomethanisatie, enz.) en biedt deze diensten aan voor het geheel van slib en bijproducten die voortkomen uit de activiteiten van industrieën en overheden.

U beschikt dan over een meerjarig exploitatiecontract, over welk kanaal het ook gaat: vloeibaar, vast of halfvast.

Voorbereiding van het slib

In bepaalde gevallen vereist de intrinsieke kwaliteit van het slib, vooraf geanalyseerd in het laboratorium, een slibzuivering of het kalken van het slib om de zuurtegraad (pH) onder controle te krijgen.

Vloeibaar kanaal

De verspreiding wordt gegarandeerd dankzij specifiek materiaal dat aangepast is aan elk type vloeibaar slib en de bijhorende bijproducten. Elke landbouwer ontvangt geïndividualiseerde informatie en landbouwkundig advies dat aangepast is aan zijn percelen.

Vast en half-vast kanaal

SEDE BENELUX beschikt over verschillende oplossingen op maat voor de bezorging van kippers, containers en transporten en voor de opvolging van leveringen.

De verspreiding wordt gegarandeerd dankzij specifiek materiaal dat aangepast is aan elke type vast en halfvast slib en de bijhorende bijproducten.

De gepersonaliseerde informatie en het landbouwkundig advies dat is aangepast aan de betrokken percelen zorgen voor een optimale inzetting van het gebruik van slib en bijproducten in bemestingsprogramma’s.

Composteringskanaal

Talrijke compostproducenten rekenen op ons voor de afvoer van hun compost via het kanaal voor landbouwkundige valorisatie. Evenzo staan onze teams in voor de exploitatie van verschillende composteringscentra in Wallonië.

SEDE BENELUX verwerkt zowel compost uit groenafval als compost uit de selectieve huisvuilophaling. Dit geeft ons de kans om elke opdracht in zijn geheel uit te voeren, van de analyses van de compost tot het opstellen van eindrapporten over de landbouwkundige valorisatie van deze compost.

Onze complementaire oplossingen

  1. De logistiek zorgt voor de periodieke of uitzonderlijke afvoer van afvalstoffen met het oog op valorisatie.
  2. Een voorbereiding of transformatie, soms ter plaatse, zet de afvalverwerking in gang Daarbij gaat het, afhankelijk van de oplossingen of circuits, om compostering, (bio)vergisting, eventuele deconditionering, dehydratatie  of droging en in voorkomend geval moerasfiltering of baggering. 
  3. De eigenlijke valorisatie gebeurt op het einde van het proces, met de commercialisering van organische producten, de landbouwkundige valorisatie, de biomassa, de energierecuperatie uit biomassa, de verbranding, de cementindustrie, de productie van materialen of via civiele technieken.

    De valorisaties kunnen ook meerwaarde genereren op landbouwkundige (verspreiding), energetisch (elektriciteitsproductie) en materiaalvlak.

Onze complementaire oplossingen

Een voordelige oplossing voor afvoer en valorisatie van afval of slib

De lange ervaring van ons studiebureau in het veelzijdige beheer van afvalstromen afkomstig uit de industrie of de overheid staat ons toe optimale end-to-end oplossingen te ontwerpen. 

Onze teams beheren voor u de afvoer en de verwerking van het afval, tegen de juiste prijs en volledig conform aan de regels die van toepassing zijn op de productiesites.

Vertrouwen op SEDE BENELUX, is kiezen voor de zekerheid van een afvalbeheer dat beantwoordt aan uw verwachtingen, met meerdere ploegen op het terrein en een uitgebreid netwerk voor de afvoer of valorisatie van bijproducten.

Over ons
Lees onze geschiedenis en leer meer over de activiteiten van SEDE BENELUX binnen de Groupe VEOLIA, sinds zijn ontstaan in 1993
Veelzijdig aanbod
Slib van zuiveringsstations ontwateren zorgt voor een vermindering in het volume, en een eenvoudigere afvoer en valorisatie
Veelzijdig aanbod
Biomethanisatie is een ecologisch proces dat uw afval valoriseert door energie te produceren
Veelzijdig aanbod
De cementindustrie is sterk geëvolueerd en maakt het mogelijk een groot aantal afvalstoffen te recycleren en te valoriseren.
Veelzijdig aanbod
Ontdek onze afvoer- en composteringsoplossingen voor afval afkomstig van lokale overheden en containerparken