Onze oplossing voor drinkbaar water, afvalwater en groenafval

Verlaag de kost van het afvalbeheer van uw overheid door het afval in een korte keten te valoriseren, met een beperkte ecologische voetafdruk.
Solutions de gestion des déchets pour les collectivités dans les secteurs de l’épuration des eaux usées, de la potabilisation de l’eau et du compostage de déchets verts

Afvalbeheer is een uitdaging van formaat voor een overheid of intercommunale.

SEDE BENELUX biedt zijn diensten aan op het vlak van de zuivering van stedelijk afvalwater, het drinkbaar maken van water en compostering van groenafval afkomstig van overheden en containerparken.

Werken met SEDE BENELUX is kiezen voor de zekerheid van een afvalbeheer dat conform is aan de verwachtingen van uw overheid, met verschillende ploegen op het terrein en een uitgebreid netwerk voor de vernietiging of valorisatie van bijproducten. Profiteer van de overkoepelende coördinatie door een enkele accountmanager voor het hele proces en dit voor al uw activiteiten, waaronder het beheer, de verwerking, de vernietiging of valorisatie van afvalstoffen in overeenstemming met alle reglementaire voorschriften.

 

Precieze methodes voor het afvalbeheer van uw overheid 

In functie van de samenstelling van het afval, stelt SEDE BENELUX een of meerdere verwerkings-, valorisatie- of afvoerkanalen voor die beantwoorden aan de voorschriften van het lastenboek en die de van toepassing zijnde reglementering respecteren. SEDE BENELUX doet dit tegen een juiste prijs en biedt hierbij de nodige afvoergaranties.

SEDE BENELUX kan zijn overheidsklanten ook bijstaan bij de aanvraag van verschillende toelatingen en vergunningen op het niveau van de betrokken instanties, volgens de Europese wetten op de verwerking. Dit omvat ook eventuele afvaltransporten over de grenzen heen.

Oplossingen die steeds beantwoorden aan het lastenboek van de aanbestedende instanties 

In de fase van het antwoord op het lastenboek, kan het studiebureau van SEDE BENELUX profiteren van de competenties van een internationale groep (VEOLIA) en van de lokale expertise van zijn medewerkers.

Tijdens het project is de accountmanager van SEDE BENELUX de SPOC (single point of contact) voor de aanbestedende instantie. De accountmanager staat in voor het dagelijks beheer van de verschillende onderdelen van het traject: de tenlasteneming, het transport, de verwerking en de volledige traceerbaarheid.

Als de kwaliteit van het slib het toestaat, valoriseert SEDE BENELUX de bijproducten zoveel mogelijk in de landbouw, dankzij zijn uitgebreide netwerk en ploeg op het terrein die goed afgestemd is op landbouwkundige valorisatie.  Dit leidt over het algemeen tot een korte behandelingsketen en een kleinere ecologische voetafdruk.

Tot slot volgt SEDE BENELUX de uitvoering van het lastenboek heel goed op. Aan de hand van een constante rapportering, verifiëren wij de conformiteit van ons werk net als de middelen die worden ingezet op technisch en menselijk vlak. Bij een landbouwkundige valorisatie zorgt de SUIVRA-software voor een objectivering van de traceerbaarheid doorheen het traject.

Veelzijdig aanbod
Detailanalyse door een ervaren studiebureau op het vlak van verwerkingsoplossingen voor industrieel en stedelijk afval
Water drinkbaar maken

Belgium

Het proces om oppervlaktewater of grondwater drinkbaar te maken produceert slib dat vernietigd of gevaloriseerd moet worden.

Afvalbeheer van restproducten bij het drinkbaar maken van water 

In bepaalde gevallen en op vraag van de aanbestedende macht, kan SEDE BENELUX het slib dat ontstaat bij het drinkbaar maken van water, ontwateren  en het volume ervan reduceren zodat de vernietiging en valorisatie gemakkelijker wordt.

In andere gevallen moet het vloeibaar slib weggebracht worden en vervolgens gevaloriseerd en/of vernietigd. Dit is ook het geval bij het schoonmaken van putten met moerasfilters waarin kleine hoeveelheden slib zich kunnen opstapelen gedurende min of meer lange tijd.

Mogelijke kanalen voor de behandeling van slib dat geproduceerd wordt tijdens het drinkbaar maken van water

In functie van de intrinsieke kwaliteit van het slib, kiest SEDE BENELUX voor het meest geschikte kanaal. In de mate van het mogelijke zal SEDE BENELUX altijd kiezen voor een landbouwkundige valorisatie. Als dit kanaal is uitgesloten, worden andere kanalen bestudeerd naar gelang de kwaliteit van het slib, waaronder:

  • Biomethanisatie
  • Bioremediatie
  • Wegentechnieken
  • Dijken voor mineraal en niet-organisch gebruik
  • Enz.

Elk lastenboek wordt aandachtig bestudeerd, met of zonder analyse van stalen van  het slib geproduceerd tijdens het proces om water drinkbaar te maken. 

Afvalwaterzuivering

Belgium

Een afvalwaterzuiveringsstation produceert verschillende soorten afval, bijproducten genoemd. Voor elk bijproduct (drijvend afval, vetten, zand, vloeibaar of ontwaterd slib …) biedt SEDE BENELUX gepersonaliseerde afvalbeheersoplossingen aan om aan het lastenboek van de aanbestedende overheid te voldoen.

Mogelijke kanalen voor de afvoer van slib

In functie van uw noden kan SEDE BENELUX optioneel instaan voor de ontwatering   van het slib dat wordt geproduceerd door de zuiveringsstations, en zo de afvoer en verwerking ervan later in het proces gemakkelijker maken.

Bij het gebruik van moerasfilters biedt SEDE BENELUX zeer specifieke oplossingen die beantwoorden aan de noden van de overheden voor het schoonmaken en periodiek afvoeren van de inhoud van de moerasfilters.

Naar gelang hun kwaliteit, worden een of meerdere kanalen verkozen voor de afvoer van het zuiveringsslib: landbouwkundige valorisatie, biomethanisatie, compostering, verbranding, enz.

Beheer van het andere afval van zuiveringsstations 

Float-systemen maken het mogelijk om de vetten in het stadswater op te vangen. Er bestaan andere systemen om in zuiveringsstations het zeefafval (papier, kunststoffen, vezels, hout, enz.) te recupereren. Dankzij decantering, kunnen we ook sedimenten bestaande uit grind en zand van het water scheiden.

SEDE BENELUX biedt gedeeltelijke of volledige oplossingen voor het beheer van dit afval, altijd met het grootste respect voor de wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op het betreffende grondgebied.

Compostering van groenafval

Belgium

SEDE BENELUX kan oplossingen bieden om groenafval, afkomstig van de productie van lokale overheden (gemeenten, provincies, enz.) en containerparken af te voeren en te composteren.

Methodes voor landbouwkundige valorisatie van compost 

Dankzij zijn ervaring in landbouwkundige valorisatie van organische en kalksteenbijproducten, kan SEDE BENELUX zijn diensten aanbieden aan overheden die compost produceren om de afvoer van hun compost via landbouwkundige valorisatie te verzekeren.

Deze dienst is zowel van toepassing op de compostering van groenafval als op de compost die voortkomt uit de selectieve ophaling van huishoudafval. SEDE BENELUX kan het volledige traject voor zijn rekening nemen, gaande van de analyse van de compost tot aan de opstelling van de finale rapporten over de landbouwkundige valorisatie van de compost.

De klanten van SEDE BENELUX

SEDE BENELUX is aanwezig in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg.

Onze talrijke, gespecialiseerde teams zijn actief in het merendeel van de afvalbeheersectoren: verwerking van stedelijk afvalwater, drinkbaar maken van water en compostering van groenafval.

Meer dan 25 jaar ervaring in België

Een expertiseveld dat gevarieerd is en aangepast aan uw noden

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Op regelmatige basis, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite