Recyclage van bijproducten voor landbouwkundige verspreiding

De landbouwkundige verspreiding is een praktijk die teruggaat tot de oorsprong van de landbouw en die deel uitmaakt van de cyclus van organische materie. Ze bestaat erin om een deel van de organische materie en de bemestingselementen die werden weggehaald tijdens de oogst, terug te geven aan de bodem.

SEDE BENELUX biedt u compost aan uit zijn verwerkingscentra en die van zijn klanten, en zorgt zo voor de teruggave van organische materie aan de bodem, om de bodemstructuur te verbeteren en de biomassa te vergroten.

De landbouwkundige valorisatie zorgt voor een teruggave aan de bodem van organische materie, stikstof, fosfor en sporenelementen waarvan de kwaliteit constant wordt gecontroleerd in het laboratorium. Deze bijproducten kunnen een voordelige vervanging zijn voor de klassieke bemesting om zo het potentieel van de bodem te onderhouden en de groei van planten te bevorderen.

Welk economisch belang heeft zuiveringsslib?

Als de gebruikers van zuiveringsslib geïnteresseerd zijn in dit soort bijproducten, is dat in de eerste plaats om economische redenen.

Het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw wekt soms nog het wantrouwen van landbouwers op. Nochtans worden heel strikte regels toegepast op de verspreiding op landbouwgronden. De regelmatige gebruikers zijn vertrouwd met hun belang en complexiteit.

Het respect voor deze regelgeving en de begeleiding van de gebruikers door bedrijven die gespecialiseerd zijn in landbouwkundige valorisatie, zoals SEDE BENELUX, biedt een vertrouwensgarantie.

Een perfect gecontroleerde samenstelling om een precieze economische waarde te berekenen

Om de economische waarde van een product te berekenen, moet men de exacte samenstelling, de economische waarde van de onderdelen en hun beschikbaarheid kennen. Dezelfde redenering kan worden toegepast op zuiveringsslib, compost of effluenten van boerderijen.

Voor wat de bijproducten betreft, kan men zich baseren op de gemiddelde samenstelling zoals gecommuniceerd op de technische voorstellingsfiche van de bijproducten. De berekening kan vervolgens verfijnd worden op basis van de exacte samenstelling van het geleverde lot, zoals gepreciseerd in de leveringsdocumenten.

Beschikbaarheid en economische waarde van de bemestingselementen

De economische waarde van de bemestingselementen in de bijproducten kan men berekenen aan de hand van de prijzen van de minerale elementen die te verkrijgen zijn bij landbouwhandelaars.

De aanwezigheid van bemestingselementen in organische bijproducten is waarschijnlijk de moeilijkst precies te bepalen parameter.

De bepaling in het laboratorium of op het veld is mogelijk, maar niet haalbaar op het niveau van elk bijproduct of zuiveringsslib. Men kan zich evenwel baseren op de waarde van de verschillende categorieën bijproducten zoals geciteerd in de vakliteratuur.

In onze berekening van de economische waarde, nemen we principieel enkel de beschikbare fractie in het eerste jaar na de verspreiding in overweging.

Zuivering van afvalwater en productie van slib

Voor we gebruikt water kunnen teruggeven de natuur, moet het worden gezuiverd.

De biologische processen die toegepast worden tijden de zuivering, verwijderen de in het water aanwezige biomassa. Deze behandelingen reproduceren op grote schaal de biodegradatiefenomenen die zich ook natuurlijk voordoen in de rivieren.

Dit slib en de bijproducten bevatten organische materie, stikstof, fosfor en sporenelementen, waarvan de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd in het laboratorium.

Deze bijproducten kunnen klassieke bemesting vervangen om het potentieel van de bodem te onderhouden en de groei van planten te bevorderen. Dit alles met economische voordelen.

Een kwaliteitscontrole van het slib, doorheen het volledige proces

De kwaliteit van het slib en de bijproducten wordt zowel upstream als downstream in het proces gemonitord: 

  • Upstream maakt een regelmatige analytische opvolging van het slib dat wordt geproduceerd in het station het mogelijk elke afwijking in de samenstelling en eventuele ongewenste ingrediënten te detecteren en terug te gaan naar de mogelijke bronnen.

  • Downstream heeft de controle betrekking op de landbouwkundige waarde van de verspreide producten.

Op die manier wordt elk product dat niet conform is, verwijderd uit het kanaal voor landbouwkundige recyclage zodat geen enkele landbouwer enig risico loopt. Een productfiche die de oorsprong van het slib preciseert, is beschikbaar voor elke landbouwer.

Wat is slib?

Slib is een bijproduct dat voortkomt uit de verwerking van water dat werd gebruikt door zuiveringsstations, voedingsindustrieën of papierproducenten.

Bepaalde bijproducten die worden gebruikt voor landbouwkundige valorisatie komen rechtstreeks voort uit industriële productie- of verwerkingsprocessen. Omdat ze rijk zijn aan voedingsstoffen, zijn het slib en de bijproducten nuttig voor de landbouw. Dankzij de uiteenlopende origines, wordt een ruim aanbod aan slib en bijproducten verkregen.

Soorten slib en bijproducten voor de landbouwkundige valorisatie

De landbouwkundige waarde van verspreid slib en bijproducten is een conditio sine qua non voor landbouwkundige recyclage.

Het slib is het resultaat van een intensieve activiteit van microbiële ontleding. Het is dus natuurlijk rijk aan organische materie en kan worden gebruikt als bemesting om de groei van planten te bevorderen of als amendementen om het potentieel en de kwaliteiten van de bodem te onderhouden.

De hoeveelheid organisch materiaal varieert van het ene type slib tot het andere. Slib afkomstig uit stations met moerasfilters is over het algemeen minder organisch omwille van de tijd die het doorbrengt in het moeras bijvoorbeeld. Daarentegen is de organische materie in stedelijk slib gemakkelijk afbreekbaar en zijn transformatiecoëfficiënt voor stabiel organisch materiaal is niet erg hoog.

De isohumische coëfficiënt (K1) van zuiveringsslib kan variëren tussen 0,05 en 0,2. Ter vergelijking wordt de K1-coëfficiënt van dierlijke mest geschat op 0,35 tot 0,5; die van compost uit groenafval tussen 0,5 en 0,7.

Het is dan ook een illusie om een tekort aan humus alleen met zuiveringsslib te willen verhelpen. Anderzijds handhaaft de bijdrage van slib het microbiële leven van de bodem. Veldproeven hebben hun invloed op de ontwikkeling van micro-organismen aangetoond.

Stikstofgehalte van slib

Stikstof is een essentieel element van zuiveringsslib. In ontwaterd stedelijk slib kan bijvoorbeeld tot 15 kg stikstof worden gevonden per ton grondstof. Het stikstofgehalte zal afhangen van de eventuele implementatie van de tertiaire denitrificatiebehandelingen in het zuiveringsproces. Stikstof is voornamelijk aanwezig in organische vorm. De minerale fractie is te herleiden tot ammoniak.

Om beschikbaar te zijn, moet de in organische vorm aanwezige stikstof mineraliseren. Het mineralisatieproces kan sneller of trager gaan, afhankelijk van de oorsprong van het slib. Een goede indicator voor de landbouwer is de C/N-verhouding. Hoe lager die is, hoe sneller de stikstof beschikbaar zal zijn.

Het is niet ongewoon om stedelijk slib te hebben met een C/N-ratio van bijna 5. Varkensmest heeft bijvoorbeeld een C/N-ratio van 6 tot 7. In dit geval wordt geschat dat 50 % van de aanwezige stikstof in het slib vrijkomt in het jaar volgend op de verspreiding. Een deel van de stikstof komt ook nog vrij in het tweede jaar.

Fosforgehalte van slib

Fosfor is altijd aanwezig in zuiveringsslib. De aanwezigheid ervan getuigt ook van de microbiële activiteit die aan de oorsprong van het slib ligt. Als het zuiveringsstation is uitgerust met een defosfateringsbehandeling, zal er logischerwijs meer fosfor in het slib zitten.

De niveaus die worden waargenomen in stedelijk slib kunnen daarom sterk verschillen van station tot station. Voor het rijkste slib dekt een enkele verspreiding de totale fosforbehoefte van een 3-jarige gewasrotatie.

De beschikbaarheid van het fosforelement is sterk variabel, afhankelijk van het type slib en de kalkbehandelingen. Maar net als bij minerale fosfaatmeststoffen bereikt de beschikbaarheidsfactor nooit echt 100%. Recente studies geven aan dat men redelijkerwijs een beschikbaarheidsfactor van 60 tot 85% kan verwachten.

Calciumgehalte van slib

In het verlengde van calcium in magnesiumkalk is ook magnesium een zeer gegeerd element waaraan al te vaak een tekort is in landbouwgronden. Kalkslib met magnesiumkalk levert in sommige gevallen tot 800 kg/ha MgO.

Voor ongekalkt slib, of slib dat alleen gekalkt is met calcium, bedraagt de magnesiumaanvoer maar enkele tientallen eenheden/ha.

Kaliumgehalte van slib

Tot slot zijn er altijd sporen van kalium terug te vinden in zuiveringsslib.

Oplossingen
U wil uw bodem goedkoper bemesten? Ontdek ons uitgebreide gamma organische en kalksteenhoudende bijproducten

Gebruik van compost in de landbouw als toevoeging van organische materie aan de bodem

Compost is een agronomisch en fysisch uitgebalanceerde mengeling van koolstofrijke stoffen (“droge” materie) en fosforrijke stoffen (“vochtige” materie).

De compost zorgt ook voor een toevoeging van organische materie aan de bodem

Enerzijds verbeteren ze de structuur van de bodem dankzij meerdere bijdrages: een betere beluchting, minder ijsvorming, een grotere waterretentiecapaciteit en tot slot ook minder verdichting.

Anderzijds verhoogt de compost de biomassa van de landbouwgrond dankzij een toename van de snelheid van de bodemaanvulling, een verlaging van het verlies aan stikstof, maar ook doordat de gewassen minder gevoelig worden aan ziektes.

SEDE BENELUX verwerkt op zijn verschillende locaties groen- en bioafval van containerparken, uit onderhoud van groene ruimten en gemeentelijke inzamelingen, van park- en tuinonderhoudsbedrijven, evenals enkele industrieën (groentenafval, enz.).

Oplossingen
Ontdek onze ophalings-, verwerkings- en valorisatie-oplossingen voor afval afkomstig van elk type industriële activiteit

Vind oplossingen om bijproducten afkomstig uit zuiverings- en industrieel slib te valoriseren in de landbouw

Meer dan 25 jaar ervaring in België

Een expertiseveld dat gevarieerd is en aangepast aan uw noden

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Met regelmatige stromen, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite