Une gestion des déchets en toute conformité

Zowel voor de overheid als voor de industrie is de regulering alomtegenwoordig in alle dossiers rond inzameling, verwerking of valorisatie van afval.
équipe 2EI

SEDE BENELUX maakt er een erezaak van om al zijn expertise op regelgevingsgebied te delen met zijn klanten zodat alleen oplossingen worden geïmplementeerd die voldoen aan de vele facetten van de geldende regelgeving.

Deze voorschriften worden afgevaardigd door meerdere machtsniveaus:

 • Europa
 • federaal of nationaal 
 • vervolgens regionaal

In België is de verordening dus Europees, federaal maar ook regionaal. In sommige gevallen van afvaltransport tussen regio's en landen, treden meerdere reguleringsniveaus tegelijkertijd op.

Veelzijdig aanbod
Detailanalyse door een ervaren studiebureau op het vlak van verwerkingsoplossingen voor industrieel en stedelijk afval

Het administratieve beheer van de landbouwkundige valorisatie, op federaal en regionaal niveau

De autorisatieverzoeken voor de producent en de administratieve opvolging

De volledige en totale traceerbaarheid van elke valorisatiebeweging in de landbouw, evenals de jaarverslagen en samenvattingen die aan de bevoegde autoriteit moeten worden verstrekt (bijvoorbeeld SPW in Wallonië),

De bijstand tijdens de AFSCA-controles voor bepaalde documenten

Het grensoverschrijdende en transregionale transport van afvalstoffen

De hulp op sommige verwerkingssites om een bepaalde verwerking conform te maken

De monitoring van de kwaliteit van de grondstof tot aan de uiteindelijke verspreiding (landbouwkundige valorisatie)

De agronomische omkadering van de landbouwers die onze klanten zijn (landbouwkundige valorisatie)

De voordelen van een perfect conform reglementair beheer

Wanneer de producent verantwoordelijk blijft voor zijn grondstof, is het belangrijk alles in het werk te stellen om de blootstelling en risico’s op het vlak van regelgeving te beperken. SEDE BENELUX biedt alleen diensten aan die voldoen aan de geldende voorschriften, met bijvoorbeeld:

Specifieke regelgeving 

Kiezen voor SEDE BENELUX is kiezen voor het comfort van een afvalbeheer dat voldoet aan de geldende voorschriften

Europa

 • Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen
 • Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen
 • Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
 • Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
 • Verordening (EG) nr. 809/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt in composteerinstallaties
 • Verordening (EG) nr. 811/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor vis, de begraving en verbranding van dierlijke bijproducten en bepaalde overgangsmaatregelen
 • Verordening (EG) nr. 812/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer en doorvoer van bepaalde producten uit derde landen
 • Verordening (EG) nr. 813/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verzamelen, het vervoer en de verwijdering van voormalige voedingsmiddelen
 • Richtlijn 86/278/EEG betreffende zuiveringsslib

België

Federale staat

 • KB van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Vlaams Gewest

•    Besluit van de Vlaamse Regering – Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
•    Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeledie producten

Waals Gewest - Afvalbeheer

 • Besluit van de Waalse Regering van 12 januari 1995 (BS van 12/04/1995) Besluit betreffende het gebruik, op of in de bodem, van zuiveringsslib 
 • Besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 (BS van 10/07/2001) Besluit waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt

Waals Gewest - Waterbescherming

 • 13 juni 2014 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw (B.S. 12.09.2014)
 • 12 februari 2009 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de grondwaterwinningen, de waterwinnings-, de voorkomings- en de toezichtsgebieden (B.S. 27.04.2009)
 • 12 februari 2009 - Besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of de behandeling van tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie en voor de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van niet tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie (BS 12.03.2009) [Gewijzigd door het Besluit van de Waalse Regering van 16.07.2015]
 • 12 februari 2009 - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (BS 25.03.2009) [Gewijzigd door het Besluit van de Waalse Regering van 16.07.2015]
 • 3 maart 2005 - Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt (BS 12.04.2005)

Waals Gewest – Bescherming van de bodem

 • 1 maart 2018 - Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering (1) (BS 22.03.2018)
 • 6 december 2018 - Besluit van de Waalse Regering betreffende bodembeheer en bodemsanering (BS 29.03.2019)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 • BRUDALEX  - 1 DECEMBER 2016. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen
 • 14 JUNI 2012. — Ordonnantie betreffende afvalstoffen 
 • 21 JUNI 2012. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen

 

Groothertogdom Luxembourg

 • Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets 
 • Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration
 • Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (Directive nationale sur les nitrates)
 • Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement (modifié 30/05/18)
 • Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets
 • Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux
 • Règlement grand-ducal du 31 août 2016
  • relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux
  • modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
  • abrogeant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets
 • Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets

Frankrijk

verwerking door compostering:

•    Norme NFU 44-095 pour compost obtenu à partir de matières fertilisantes issues de traitement des eaux
•    Norme NFU 44-051 pour le compostage de déchets verts